PODMÍNKY SLUŽBY

PODMÍNKY SLUŽBY
-----

PŘEHLED

Tento web provozuje společnost Pristine Leaf. Pristine Leaf je registrovaná ochranná známka společnosti Studio P12 LLC. Na celém webu pojmy, které my, my a naše odkazujeme na Pristine Leaf. Pristine Leaf nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění. here.

Navštěvováním našich stránek a / nebo nákupem od nás se účastníte naší Služby a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami Podmínky služby, Podmínky, včetně těch dalších podmínek a zásad a zásad, na které se zde odkazuje a / nebo jsou dostupné hypertextovým odkazem . Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.content.

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak nesmíte přistupovat na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se rovněž vztahují podmínky služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše pokračující používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod hostuje společnost Shopify Inc. Poskytují nám platformu elektronického obchodování online, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY ONLINE OBCHODU

Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že jste ve věku nebo provincii, ve které máte bydliště, alespoň ve věku plnoletosti, nebo že ve vašem státě nebo provincii bydliště dosáhnete plnoletosti a že jste nám dali souhlas umožněte komukoli z vašich nezletilých závislých používat tento web.

Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat zákony ve vaší jurisdikci, mimo jiné zákony o autorských právech.).

Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu odmítnout službu komukoli.
Berete na vědomí, že váš obsah, který nezahrnuje informace o kreditní kartě, může být přenášen nezašifrovaný a může zahrnovat přenosy přes různé sítě; ab změny tak, aby vyhovovaly a přizpůsobovaly se technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.works.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, přes který je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu .

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou tyto Podmínky nijak omezovat ani jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na tomto webu jsou poskytovány pouze pro obecné informace a neměly by se na ně spoléhat ani je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo přerušit Službu nebo jakoukoli její část nebo obsah bez předchozího upozornění.e.

Nebudeme odpovědní vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY, pokud existujíe)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi zásadami vracení.

Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objeví v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakéhokoli barevného monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to na základě výhradního uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného vámi zakoupeného nebo získaného materiálu splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURACÍ A ÚČETNÍ INFORMACE
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výlučného úsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.
Další informace naleznete v našich Zásadách pro vracení zboží.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemonitorujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstupy.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům, jaké jsou a jak jsou k dispozici, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakékoli podpory. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.ols.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím této stránky je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a souhlasit s nimi.).
Můžeme také v budoucnu prostřednictvím webu nabídnout nové služby a / nebo funkce, včetně vydání nových nástrojů a zdrojů. Na tyto nové funkce a / nebo služby se rovněž vztahují tyto podmínky služby.e.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na tuto třetí stranu.

ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELE, ZPĚTNÁ ZPĚTNÁ ZPRÁVA A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ

Pokud na naši žádost zasíláte určitá konkrétní podání, například soutěžní příspěvky, nebo bez vašeho požadavku zasíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak hromadně, „komentáře“, souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli, bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Nejsme povinni zachovávat důvěrnost komentářů; 2 zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo 3, abyste odpověděli na jakékoli komentáře. comments.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušuje jakékoli duševní vlastnictví nebo tyto podmínky služby. ..

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než vy, nebo jinak zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše komentáře a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře od vás nebo od jakékoli třetí strany.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE

Vaše zadávání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, PŘESNOSTI A OMISE

Na našem webu nebo ve Službě mohou občas být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění, a to i po odeslání objednávky.).
Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, doplňovat nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Ve službě ani na žádném souvisejícím webu by nemělo být bráno v úvahu žádné konkrétní datum aktualizace nebo aktualizace, které by naznačovalo, že všechny informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů stanovených v podmínkách služby máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: a pro jakýkoli nezákonný účel; b nabádat ostatní, aby prováděli nebo se účastnili jakýchkoli nezákonných činů; c porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; d porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e obtěžovat, zneužívat, urážet, škodit, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; g k nahrávání nebo přenosu virů nebo jakéhokoli jiného typu škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; i do spamu, phishingu, pharmingu, záminek, spiderů, crawlerů nebo škrábání; j za jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo k zasahovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.f the prohibited uses.

ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat při používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že můžeme čas od času službu odstranit na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že používání služby nebo její nemožnost je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané prostřednictvím služby jsou vyjma případů, kdy je výslovně uvedeno, že jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.t.

V žádném případě nebudou Pristine Leaf, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědni za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, speciální, nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, ušlých zisků, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, protiprávního jednání včetně nedbalosti, objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí této služby nebo jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí jakéhokoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu nebo produktu zveřejněného, přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když jsou upozorněni na jejich možnost. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.law.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit společnost Pristine Leaf a naše rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodné vůči jakémukoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřené poplatky za právní zastoupení ze strany jakékoli třetí strany v důsledku nebo z důvodu vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany..

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek služby určeno jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vynutitelné v plném rozsahu povoleném platným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek Doručení, takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení přetrvávají i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud nebudou ukončeny vámi nebo námi. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit oznámením, že si již nepřejete používat naše služby, nebo že přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto podmínek služby nebo máme podezření, že jste to neudělali, můžeme také tuto dohodu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy budete i nadále odpovědní za všechny splatné částky do a včetně data ukončení; a / nebo podle toho vám může odepřít přístup k našim službám nebo jakékoli jejich části.).

ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA

To, že neuplatníme nebo nevymáháme jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby, nebude představovat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.
Tyto Podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo ve vztahu ke Službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi, mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby.).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nebudou vykládány proti navrhující straně.

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné dohody, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony P O Box 5099 Bloomington Illinois US 61702.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše pokračující používání nebo přístup na náš web nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně podmínek služby nám zasílejte na adresu connect@pristineleaf.com.

--------------------------------------